Nematote paveikslėlių? Spauskite čia.

Gerb. {$firstname},

Sveiki sulaukę šv. Velykų!

Šiame Komentaro numeryje pranešime apie:

  • ateinantį trečiadienį (balandžio 26 d.) 15 val. LVI rengiamą tarptautinę mokslinę konferenciją aktualiais šeimos instituto teisinio reguliavimo klausimas;
  • intensyvų darbą, taisant naują Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektą;
  • Vyriausybės pastangas Seime prastumti Stambulo konvenciją bei galimybę Jums paraginti Seimo narius neratifikuoti šio ydingo dokumento.

Taip pat maloniai primename apie artėjančią galimybės skirti 2% GPM visuomeninėms organizacijoms pabaigą ir – jei dar neturėjote progos to padaryti –  paprašome šią paramą skirti Laisvos visuomenės institutui.

Konferencija „Šeimos instituto reguliavimo perspektyvos Lietuvoje: sociologiniai ir teisiniai aspektai“

2017 m. balandžio 26 d. LR Seime Laisvos visuomenės institutas rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „Šeimos instituto reguliavimo perspektyvos Lietuvoje: sociologiniai ir teisiniai aspektai“.  Konferencijoje ADF International Europos bylų skyriaus direktorius Robert Clarke, apžvelgs Lietuvai aktualią Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją šeimos klausimais. JAV sociologas dr. Mark Regnerus pristatys savo ir kolegų atliktų tyrimų, kuriuose pagal įvairius kriterijus buvo vertinama vaiko gerovė įvairiose bendro gyvenimo formose, rezultatus.

Lietuvos teisininkai skaitys pranešimus apie teisės aktų projektus, kuriuos planuojama svarstyti Seimo pavasario sesijoje: 1) aptarsime LR Konstitucijos 38 str. pataisos, kuri nustatytų šeimos sukūrimo pagrindus (santuoka, tėvystė ir motinystė), reikšmę; 2) pristatysime LVI bei kitų ekspertų sudarytos darbo grupės parengtas Civilinio kodekso pataisas, kuriomis šiuo metu sugyventinių bylose taikomas jungtinės veiklos (partnerystės) institutas būtų labiau pritaikytas bendrai gyvenančių, bet šeimos nekuriančių, asmenų teisių ir interesų apsaugai. Daugiau informacijos apie renginį, programą ir pranešėjus ieškokite čia.

Vietų Seimo Spaudos konferencijų salėje nedaug, todėl kviečiame skubiai registruotis el. paštu [email protected]. Taip pat konferenciją galėsite stebėti tiesiogiai.

Seime vyksta intensyvus darbas, taisant naują Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektą

Vasario pradžioje Dovilė Šakalienė ir dar keli Seimo nariai užregistravo Vaiko teisių apsaugos pagrindų projektą (toliau – Projektas). Autoriai teigia, kad Projektu siekiama patobulinti vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri suteiktų vaikui efektyvią pagalbą ir jo visapusiškai raidai tinkamą aplinką.

Nors buvo išsikeltas išties kilnus tikslas, atrodo, jog Lietuvos šeimas ir jų vaikus Projektas vestų visai kita linkme. Seimo Teisės departamentas pateikė daug esminio pobūdžio pastabų ir  galimų prieštaravimų Konstitucijai, kodeksams, kitiems įstatymams ir netgi tarp paties Projekto nuostatų. Projekto tekstas parašytas taip, kad teisininkai ir specialistai, kurie turėtų jį taikyti praktikoje, negali suprasti, kaip naujasis reguliavimas iš tikrųjų veiktų. Todėl grupė skirtingoms frakcijoms priklausančių Seimo narių užregistravo pasiūlymus, kurie spręstų dalį Projekto problemų. LVI prisidėjo prie šių pataisų rengimo. Svarbiausios siūlymų kryptys:

- vaikas traktuojamas ne kaip atskiras subjektas, bet integrali šeimos dalis;

- integruojami privataus gyvenimo neliečiamumo, tėvystės ir motinystės papildomumo, vaiko tėvų dalyvavimo sprendimuose dėl vaiko principai;

- vaikui numatomos ne tik teisės, bet ir pareigos (pagarba ir pagalba šeimos nariams, pagarba kitiems suaugusiesiems ir vaikams, pareiga laikytis elgesio normų mokymo, auklėjimo įstaigose, viešose vietose, darbe, buityje, tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, nuosavybę);

- nustatoma, kad tėvų teisės ir pareigos yra prigimtinės, užtikrinama jų pirmumo teisė auklėti savo vaikus ir t.t.

- vaiko teisių apsaugos pareigūnams nustatomi profesionalumo ir atsakomybės reikalavimai.

Primename, kad Seimo narys Mykolas Majauskas ir keletas jo kolegų, pasisakančių vaikų apsaugos klausimais, siūlo Lietuvoje įvesti norvegišką „Barnevernet“ modelio sistemą. Tačiau vargu, ar reikėtų pavyzdžiu laikyti instituciją, dėl kurios padarytų pažeidimų Norvegija sulaukia rimtų priekaištų tarptautinėse organizacijose. Rekomenduojame trumpą tekstą apie Norvegijos bylas Europos Žmogaus Teisių Teisme.

Beje, vaikų apsauga nuoširdžiai besirūpinantiems politikams verta turėti omenyje, kad santuoka susijusi su reikšmingai didesniu šeimų stabilumu, o tai yra labai svarbu vaikų gerovei.

Stambulo konvenciją „stumia“ ne tik Premjeras, bet ir kiti Vyriausybės nariai

Pabaigai norime informuoti apie 2017 m. kovo 30 d. LVI naujienlaiškyje įsivėlusį netikslumą. Seimo posėdyje Vyriausybės siekį ratifikuoti Stambulo konvenciją pristatė ne pats premjeras Saulius Skvernelis, bet jo bendražygis Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Jung­ti­nės Tau­tos bu­vo pa­tei­ku­sios re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vai, taip pat ir dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo. Vy­riau­sy­bė, teik­da­ma ata­skai­tą, į ši­tas re­ko­men­da­ci­jas at­sa­kė tei­gia­mai. Tai­gi Vy­riau­sy­bė da­rys, kad Stam­bu­lo kon­ven­ci­ja bū­tų ra­ti­fi­kuo­ta. Ta­čiau yra la­bai rei­ka­lin­ga dis­ku­si­ja vi­du­je, Lie­tu­vo­je, nes yra daug di­le­mi­nių klau­si­mų, ku­riuos svar­bu iš­dis­ku­tuo­ti, o ne prie­šin­ti vi­suo­me­nę. Bet ma­nau, kad vi­si čia esan­tys ir Vy­riau­sy­bė yra už tai, kad smur­tas prieš mo­te­ris bū­tų stab­do­mas ir ko­vo­ja­ma vi­sais įma­no­mais bū­dais“, – Seimo posėdyje kovo 16 d. kalbėjo ministras L. Kukuraitis. Panašią poziciją Socialinės apsaugos ir darbo ministras išdėstė ir žurnalistams.

Jei to dar nepadarėte, kviečiame susipažinti su argumentais, kodėl Lietuva neturėtų ratifikuoti Stambulo konvencijos, ir išreikšti savo nepritarimą Stambulo konvencijos ratifikavimui, pasirašant šią peticiją.

Linkėdami neblėstančio Prisikėlimo džiaugsmo, jo teikiamos ramybės ir stiprybės.

LVI komentaro
redakcija


Jeigu norite atsisakyti naujienlaiškio, spauskite čia