‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.

Zomer nieuwsbrief 2021

logo LvOP
Hallo beste lezer,

De recessen zijn weer voorbij. Zowel in politiek Den Haag als in pensioenland is de korte periode van relatieve rust voorbij. Relatief verdient daarbij enige nadruk. Immers begon het jaar met berg van zienswijzen op de internetconsultatie van de veel bediscussieerde wet toekomst pensioenstelsel. Een berg inzendingen zo groot, dat zij niet veel later werd gevolgd door een aankondiging van uitstel van invoering van de wet. Ook de LvOP heeft een reactie hierop ingestuurd. Binnen het ABP speelde tegelijkertijd de discussie over de wens van het bestuur over te stappen naar een nieuw bestuursmodel, en dan specifiek het Omgekeerd Gemengd Model. Hiertoe is ondanks onze bezwaren over een gebrek aan voldoende onafhankelijke tegenmacht onlangs definitief besloten. We zijn blij met een professioneel fulltime uitvoerend bestuur, maar sociale partners houden in alle geledingen de overmacht.Ook zal het de meeste volgers niet zijn ontschoten dat de beleggingsportefeuille van ABP de laatste tijd veelvuldig voor ophef zorgt. Deelnemers hebben naar onze mening nog altijd geen vat op waar hun inleg aan besteed wordt. De schijn van belangenverstrengeling bij onverenigbare nevenfuncties zoals zich bij ABP bestuurslid Menno Snel voordeed was daarin een pijnlijke scherprechter. Graag geven we via deze weg een kort overzicht van deze gebeurtenissen door de ogen van alle fractieleden. Tenslotte willen we daarbij tevens alvast de aandacht vragen voor het komende verkiezingsjaar.


foto Petra van Straten
Boodschap van de fractievoorzitter

Als ik dit schrijf heeft LvOP er al weer zeven jaar in het verantwoordingsorgaan op zitten en heb ik er zelf drie jaar van mogen meemaken. In het verantwoordingsorgaan is LvOP de enige onafhankelijke fractie die zitting heeft namens de deelnemers. Is het gelukt om ons onafhankelijke geluid te laten horen? Tijd om de balans op te maken.

De pensioenregeling van ABP wordt bedacht in de Pensioenkamer, uitgevoerd door het bestuur van het ABP en vervolgens leggen deze bestuurders verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan bij ABP. In de vorige periode heeft LvOP de onwenselijkheid van een functie in de Pensioenkamer en in het verantwoordingsorgaan ter discussie gesteld. We betwijfelen of je objectief de besluiten van ABP kan beoordelen als je tegelijkertijd ook inhoudelijk betrokken bent bij het opstellen van de pensioenregeling van ABP. Vier jaar geleden was hiervoor geen meerderheid te vinden in het verantwoordingsorgaan, nu wel. De aanhouder wint.


Verder heeft LvOP een nadrukkelijke rol gespeeld in het beleggingsbeleid van ABP door voortdurende vragen te stellen over het duurzame beleggingsbeleid. Met als gevolg dat de beleggingen in teerzand, steenkool en bruinkool bedrijven worden afgebouwd.

LvOP roept het ABP al zeven jaar op om transparanter te zijn. Op dat punt is een mooi succes te melden! Het bestuur heeft nu toegezegd dat de uitspraken van de commissie van beroep, waar de deelnemer terecht kan met zijn klachten over het handelen van ABP, zullen worden gepubliceerd.


Maar we moeten ook eerlijk zijn. Met 5 leden van de 48 leden in het verantwoordingsorgaan is het ons niet gelukt om de slapers een plek te geven in het volgende verantwoordingsorgaan. LvOP vindt dat ook de werknemer die nu niet meer bij ABP pensioen opbouwen (de slapers) een belang hebben bij een goed beheer van hun pensioengelden. Als slapers ook in het verantwoordingorgaan kunnen komen, dan kan het bestuur ook hun geluid horen en deze belangen nadrukkelijker meewegen in de besluitvorming. En ook voor het verkleinen van het aantal leden in het verantwoordingsorgaan was geen animo.


Wetende dat onze invloed binnen het verantwoordingsorgaan beperkt is, proberen we met onze podcasts een bredere groep te interesseren voor pensioenen. We geven in de podcasts inzicht in de discussies binnen het verantwoordingsorgaan, maar we spreken ook met interessante sprekers over allerlei pensioenthema’s zoals governance, renteafdekking en pensioen en Europa.


Tot slot alvast een kleine oproep: in april 2022 zijn de verkiezingen voor de leden voor het verantwoordingsorgaan 2022-2026. Een heel belangrijke periode waarin mogelijk een transitie naar een nieuwe pensioenregeling wordt gemaakt. Des te belangrijker dat LvOP ook in een volgend verantwoordingsorgaan is vertegenwoordigd. We zijn voor die verkiezingen op zoek naar supporters kandidaten voor op onze lijst. Bij interesse horen we dat graag! Binnenkort beginnen we met de selectiegesprekken.


Rest me voor nu alleen nog om ieder een mooie zomer te wensen.


Met hartelijke groet,


Petra van Straten

Verkiezingen 2022

Fractievoorzitter Petra wees er al op. Volgend jaar april zullen er weer verkiezingen worden gehouden voor het Verantwoordingsorgaan. 


Omdat het belangrijk is dat de uitgangspunten van de LvOP wederom door kundige fractieleden worden uitgedragen roepen we belangstellenden op om je aan te melden als kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan en vertegenwoordiger voor de LvOP. Hiervoor zullen we na de zomer, rond eind september enkele rondetafelsessies organiseren, waarin we graag kennis maken met aspirant kandidaten en je op een interactieve wijze proberen te introduceren in pensioenland.


Wil je niet perse op de nieuwe lijst, maar wel meehelpen in de verkiezingscampagne? Ook dan maken we graag kennis met je. Laat in beide gevallen een berichtje achter via de site of als reactie op deze nieuwsbrief.


Ja, ik doe mee!

Updates van de fractie

Lyda den Hartog
Lid commissie financiën

In de zomer van 2020 ben ik toegetreden tot het Verantwoordingsorgaan, als opvolger van Michael Visser. Net zoals Michael ben ik binnen het VO lid van de commissie Financiën. Met een achtergrond als econoom en een lange geschiedenis bij het ministerie van Economische Zaken had ik al wel enige kennis van het pensioendossier, maar ik heb toch veel nieuws langs zien komen het afgelopen jaar.

foto Jochem Sprenger

Denk aan de premie- en indexatienota, en de onwil van de sociale partners in de pensioenkamer om over beperking van de pensioenambitie te spreken. Of de jaarrekening van het ABP. Misschien niet heel sexy, maar wel een onuitputtelijke – en complexe – bron van informatie op allerlei terreinen. En wat te denken van de langdurige discussie over de keuze voor een nieuw bestuursmodel bij het ABP? Daar heeft het VO flink zijn tanden laten zien.


Welke balans maak ik op na een jaartje VO? LvOP laat absoluut een onderscheidend geluid horen in het VO. Niet in de laatste plaats omdat we niet gelieerd zijn aan een vakbond. En hoewel het VO op veel onderwerpen slechts adviesrecht heeft, doen we er wel toe. Als het VO niet stevig had geïntervenieerd in de discussie over het nieuwe bestuursmodel, was dat model een stuk minder evenwichtig uitgepakt. Niet dat we als LvOP-fractie positief zijn over de uitkomst, maar we hebben wel bij kunnen sturen. Want ook dat is belangrijk: consequent ons geluid laten horen over onafhankelijkheid, transparantie en duurzaamheid. Dat doen we, en ik ben blij deel uit te mogen maken van deze fractie

foto Sofie Faes
Sofie Faes
Voorzitter commissie beleggingen

Afgelopen mei was dan eindelijk de studiedag over het insluitingsbeleid van ABP. Deze was door corona al twee keer verzet. Met het insluitingsbeleid bepaald APB in welke bedrijven het wel en niet belegd. Het beleid is publiek maar de kwaliteit van de uitvoering zit hem in de specifieke criteria. Omdat APG dit beleid uitvoert en criteria niet publiek zijn is niet te controleren wat de kwaliteit van deze criteria zijn. 

De LvOP vindt dat de criteria die worden gebruikt voor het insluiten van bedrijven publiek gemaakt moeten worden. Hiervoor hebben we dit jaar weer een meerderheid in het VO gevonden en het is opgenomen in de aanbevelingen aan het bestuur. Daarnaast hebben we aangedrongen op aanscherping van deze criteria, het bestuur gaat hier komende jaren mee aan de slag. Criteria voor de energiesector hebben hierbij voorrang en moeten al eind 2021 geïmplementeerd worden zodat toekomstig beleid van energiebedrijven meegenomen wordt in de besluitvorming.

Arend-Jan Boekestein

Lid commissie algemeen

In de wereld van de pensioenen is alles mogelijk. Er zijn mensen die met de rekenrente sjoemelen en tegelijkertijd met droge ogen beweren dat een dergelijke ingreep niet leidt tot generationele herverdeling. Zo zijn er ook activisten die alles aangrijpen om korten uit te stellen of indexeren te bepleiten. Aan dit soort zaken ben ik zo langzamerhand wel gewend geraakt hoewel ik mij er nog steeds over kan opwinden.

foto Michael Visser

Waar ik nog geen ervaring mee had was een wel heel achteloze houding t.a.v. mogelijke belangenverstrengeling. En we waren net zo blij met Menno Snel. Een man met veel ervaring in de politiek, bij Financien en het IMF. Zo iemand zou het ABP bestuur kunnen versterken.

En toen bleek de beste man voorzitter te worden van een brancheorganisatie. Hoe kan Snel voorzitter zijn van onze beleggingscommissie en tegelijkertijd de belangen van de olie en gassector dienen? Het antwoord is simpel. Dat is geen goed idee.


Het is een raadsel dat zowel het APB bestuur als de compliance officer geen probleem zag. Op onze vraag welke overwegingen hieraan ten grondslag lagen kwam een betrekkelijk vaag antwoord. ‘Wij gaan de criteria heroverwegen en opnieuw toepassen op de nevenfuncties’. Wij zijn benieuwd. Een gewaarschuwd bestuur telt voor twee.

foto Arend-Jan Boekestein
Jeffrey van Noortwijk
Lid commissie communicatie

Na een tweetal jaren in het Verantwoordingsorgaan valt het me op in hoeverre je parallellen kunt trekken tussen het omgaan met bepaalde kwesties in het politiek maatschappelijke debat en onze ervaringen in het ABP pensioencircus. Ik zou er twee in het bijzonder willen benoemen. Dat is de formalisering van de polder ofwel de wijze waarop we politieke input kanaliseren middels vakbonden, en daarnaast de beeldvormingcultus en reputatie die steeds meer de boventoon voeren.

Om met het eerste te beginnen is de creatieve verlamming om vast te houden aan overleg en inspraakorganen , lees vakbonden, waarbij steeds minder mensen bij zijn aangesloten. We zien het in het openbaar bestuur maar ook binnen de governance van Pensioenfondsen. In beide gevallen zijn de gevolgen hetzelfde. Iedereen die niet aangesloten zit bij een traditionele politieke partij of vakbond verliest zijn tussenpersoon en daarmee zijn inspraak in besluitvormignsprocessen die ertoe doen. Zoals wet en regelgeving of concreter arbeids- of pensioenvoorwaarden. Dat zijn niet toevallig vaak jongeren. Maar er zijn meer groepen die buiten de boot vallen. Het is daarom typerend dat er in de herziening van het pensioenstelsel geen aandacht aan is geschonken. Inmiddels is ook duidelijk wat dat betekent voor de governancestructuur van het ABP. De sociale partners blijven dominant in alle geledingen en ons pleidooi voor een onafhankelijk model. De kloof blijft daarmee in stand. Ik wens het ABP veel succes met het overbruggen hiervan middels positieve beeldvorming en reputatiemanagement.

Laatste LvOP Blogs

De LvOP wilt weten wat de omgangsprocedures zijn bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten bij pensioenfondsbestuurders?

Begin dit jaar was er de internetconsultatie over de Wet Toekomst Pensioenen. Ook de LvOP heeft hierop gereageerd.

De LvOP wil transparante inzage krijgen in de wijze waarop zowel de zichtbaarheid van VPL-premie als de verdeling tussen werknemer en werkgever naar de deelnemers wordt gecommuniceerd.

LvOP Pensioen Podcast
Klik hier om je uit te schrijven.
Sender.net